Broszura - nabór
Dodane przez medikon dnia Marzec 04 2014 01:00:00
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie ogłasza


otwarty nabór na wykonanie broszury w której zamieszczony zostanie plan wieczornicy wraz ze śpiewnikiem w ilości 100 szt.


Artykuły i piosenki przekaże koordynator projektu.


Każda broszura musi być z bindowana lub w innej oprawie format A4.


Termin wykonania do dnia 15.08.2014 r.


Złożona oferta powinna zawierać


-nazwę i adres oferenta


-wartość oferty netto, brutto i podatek Vat


-termin oferty


Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta


opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz być


podpisana przez oferenta.


Termin i data składania dokumentów do dnia 10.03.2014 r.


osobiście lub pocztą czy kurierem na adres:


SKGW Dobrów 124, 62-604 Kościelec.